EN | RU

הנהגת תל אביב יפו

  • רישום למאגר הבוגרים של ההנהגה!
    פורסם על ידי כוח אדם ביום 20/2/2011
    | לחץ כאן
כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו, 67068

טלפון
7301552 - 03

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
vereda@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

  • עידן גביש - ראש הנהגה פרטים
  • אודי בן דויד - גזבר הנהגה פרטים
  • לי ירום - רכזת חינוך והדרכה פרטים