zofim.org.il
  
 


 
מועצת הנהגת שרון-צפון
חץ  דפי מידע דף הבית » מועצת הנהגת שרון-צפון » מערך מוסכמות 2008-2009

מערך מוסכמות 2008-2009 פורסם בתאריך 29/1/2009

 

מערך מוסכמות
 
החלטות שהתקבלו לקראת מפעלי חנוכה דרום 2008 ותקפות לכל מפעלי ההנהגה והשבטים עד חנוכה דרום 2009.
ההחלטות תקפות על השכבה הבוגרת וגם על השכבה הצעירה.
 
אלכוהול:
  • חל איסור מוחלט על הבאת משקאות משכרים לטיולי חנוכה.
  • חניך שברשותו ימצא יישלח הביתה.
  • חניך אשר נמצא שותה משקה אלכוהולי במהלך הטיול יישלח הביתה באופן מידי ולא יצא למפעל הבא.
  • חניך אשר נכח בזמן שתיית האלכוהול דינו כדין שותה האלכוהול.
 
עישון:
 • אין לעשן בפעילות צופית(החלטה של מועצת תנועה!).
 • מי שייתפס מעשן או בחברתו של המעשן בטיול חנוכה דרום בפעם הראשונה יקבל אזהרה ולא ישתתף בעצרת התנועתית בסוף הטיול, בפעם השנייה יישלח לאלתר הביתה( בטיולים שהם לא בחנוכה דרום בפעם הראשונה יקבל אזהרה ובפעם השנייה ישלח לאלתר הביתה).
 
אלימות:
 • אסור לעשות מורל נגדי, העונש על ביצוע העבירה הוא עונש מנהלתי.
 • אין הפרדה באלימות פיזית בין יחידים לבין אלימות פיזית בין קבוצות!
 • חניך הנהגת שרון צפון אשר נוקט באלימות פיזית במשך פעילות הנהגתית ישלח לאלתר הביתה ויושעה מכל פעילות צופית לשבועיים!
 
גניבת ציוד:
 • אין הפרדה בין גניבת ציוד אישי לבין גניבת ציוד שבטי!
 • כאשר הגנב הינו ידוע הוא מועף הביתה לאלתר ואינו רשאי להשתתף במפעל הבא.        אם מבחינה לוגיסטית אין אפשרות שהגנב יעוף הביתה מיד הוא מבצע פעילות מנהלתית.
 • כאשר הגנב אינו ידוע כל הפעילות תעצור לאלתר למספר שעות.
 
טיפוס על הרים, גבולות חניון:
 • קיימים נהלי חניון קבועים מראש שאין לערער עליהם כלל עקב סיבות בטיחותיות.
 • חניך אשר מתפס על הר או יוצא מגבולות החניון או תולה שלט על אחד ההרים גם לא במסגרת הטיול שלא באישור לא ישתתף בעצרת התנועתית בסוף הטיול.
 
פירוטכניקה:
 • הפעלת פירוטכניקה על כל סוגיה אסורה בהחלט והיא מהווה עבירה על החוק.
 • במידה של הפעלת פירוטכניקה במהלך הטיול החניך יורחק לאלתר הביתה.
 • כל חניך אשר יהיה מעורב בהפעלת אמצעים פירוטכניים לא יוכל להשתתף במחנה הקיץ בסוף השנה!
 
 
 
 
 
התערטלות בציבור:
 • חשיפה מכוונת של איבר אינטימי כלשהו (מאזור החלציים..) אסורה בהחלט במהלך הטיול.
 • חניך אשר יתערטל בציבור יועף מהטיול לאלתר ולא יורשה להישתתף למפעל הבא.
 
הוצאת פרטי לבוש:
 • חל איסור לגבות מחניכים כסף עבור פריט לבוש לפעילות הנהגתית.
 • מקסימום פריטי לבוש שאפשר להוציא למפעל הנהגתי אחד הוא 2.
 • ניתן להוציא כל פריט לבוש רק במידה שהתשלום תהיה בידי ספונסר או בידי שהחניכים עובדים בשביל להשיג את הכסף(מכירות בשבט, מסיבה שבטית, שטיפת מכוניות וכו..)
 
 
אכיפת מערך המוסכמות בידי ועדת משמעת ומרכזים בוגרים.
 
ועדת משמעת:
 • ועדה אשר אחראית על אכיפת התקנון, הועדה תתכנס בטיול בהתאם לצורך בלבד ולא באופן שוטף.
 • ועדת המשמעת בטיול חנוכה דרום תורכב מיורי הטיול ובמהלך השנה ועדת המשמעת תורכב מהצוות המוביל של הטיול המדובר.
 
 
 
מועצת הנהגת שרון צפון 2008-2009