zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון הכתבות » כתבה: ביטחון ובטיחות במחנה הקיץ

תמונה קטנה ביטחון ובטיחות במחנה הקיץ פורסם על ידי ועדת בטיחות
בתאריך 28/6/2004
בכתבה זו צפו 3170 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

יוני 2004

הקדמה


מפעלי הקיץ מהווים את שיא הפעילות הצופית. אוגדן זה מרכז בתוכו מספר תחומים:
1. חלק כללי.
2. נהלי ביטחון.
3. נהלי תברואה ומרפאה.
4. נהלי בטיחות.
5. נספחים.

חל איסור לכתוב הוראות נוספות למפעלי הקיץ, הנוגדות או אף המחמירות הוראות בחוברת זו. המבקש להוסיף הנחייה כלשהי שאינה כתובה באוגדן זה או בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, יבקש אישור בכתב מרכז המפעלים והבטיחות התנועתי ומוועדת הבטיחות של תנועת הצופים בלבד.

מרכז השבט, צוות ההנהגה וכל אחראי על פעילות קייצית יישאו אוגדן זה עמם לכל אורך המפעל.

הכתוב כאן כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.


פעילות בטוחה!

האגף להדרכה ומפעלים


חוברת זו מחייבת, אך אינה מחליפה את חוזר
מנכ"ל משרד החינוך אם קיימת סתירה ביניהם, מחייב הנוהל הרשום בחוזר מנכ"ל משרד החינוך


תוכן העניינים:

 

סעיף

נושא

עמוד

1

חישוב כוחות הדרכה,  הורים מתנדבים

4

2

המודעות לנושאי ביטחון במחנה

4

3

כרזות (פלקטים)

5

4

היציאה מהמחנה לסיורים ביום ובלילה

5

5

מספר מלווים חמושים

8

6

מספר מלווים רפואיים

9

7

המטבח

10

8

תנאים למחנה קיץ שקיימים בו שירותים כימיים

10

9

אחסנת אשפה ופינויה

11

10

מתקנים לרחיצת כלי אוכל

11

11

איסור הכנסת מזון מסוים

12

12

הכנסת מזון למטבח

12

13

טיפול במזון

13

14

בריאות העובדים במטבח

13

15

שירותים

14

16

מלאי של חומרי ניקיון,הדברה וחיטוי

14

17

מקלחות

14

18

ניקוז שפכים

15

19

אישור בריאות מההורים

15

20

טיפול רפואי

15

21

איסור הכנסת בעלי חיים

16

22

נהלי התנהגות במחנה

16

23

מי שתייה

17

24

התנהגות בימי שרב

17

25

רכב פינוי

17

26

כניסה לבתים נטושים או למערות

18

27

מודעות לכללי הבטיחות

18

28

תנועת כלי רכב למחנה בתוך המחנה ומחוץ למחנה

18

29

תקינותו של הציוד והפעלתו

19

30

פעילות מים

20

31

טיולים

20

32

הנחיות לבניית מתקני מחנאות

21

33

שימוש במבער גז דו/חד קני

28

34

מפקד חניכים

30

35

מקרים ותגובות בטיחותיים

30

36

מקרים ותגובות ביטחוניים

31

37

טקס סיום

32

38

ביקור הורים

33

39

העמסת ופריקת משאית

33

40

הפסקות ושעות שינה

34

41

מרכזי פעילות

34

 

נספח מספר 1-תדריך יומי

35

 

נספח מספר 2-אישור הורים

38

 

נספח מספר 3-אישור אוטובוסים ומלווים

39

 

נספח מספר 4-אישור יציאה מחוץ לשטח המחנה

40

 

נספח מספר 5-נוהל קליטת חניכים

41

 

נספח מספר 6-מעקב מספרי חניכים

43

 

נספח מספר 7-שילוט למבנים מחנאיים ולמטבח

45

 

נספח מספר 8-אישור קיום פעילות מחוץ לגדר המחנה

46

 

נספח מספר 9-נוהל בדיקת מבנים יומית

47

 

נספח מספר 10-כרזות ביטחון

47

 

נספח מספר 11-דף קשר

48

 

 

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  summer_safety.doc (818 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »