zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון הכתבות » כתבה: פרשת השבוע: פרשת משפטים

תמונה קטנה פרשת השבוע: פרשת משפטים פורסם על ידי עדת הצופים
בתאריך 20/2/2004
בכתבה זו צפו 3318 גולשים

מדבר שקר תרחק-פרשת משפטים
מאת יותם ברום


בפרשה שעברה מסופר על עשרת הדברות ובפרשתינו מסופר על פירוט של משפטים אשר לאחריהם העם מכריז שהוא מקבלם "ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה". ומכאן והלך העם מחויב לברית אשר כרת עם אלוקיו. ברצוני לנסות ולברר מהי המצווה של 'מדבר עברה תרחק' מתי צריך ליישמו ובאיזה אופן...

תנו רבנן: כיצד מרקדין לפני הכלה ? בית שמאי אומרים - כלה כמו שהיא, בית הלל אומרים כלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל - הרי שהיתה חיגרת או סומא, אומרים לה כלה נאה וחסודה ?! והרי התורה אמרה - מדבר שקר תרחק! אמרו להם בית הלל לבית שמאי - לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו?! הוי אומר - ישבחנו בעיניו!
מכאן אמרו חכמים - לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות.
הסבר :
תנו רבנן: כיצד מרקדים לפני הכלה? בית שמאי אומרים- כלה כמו שהיא, ובית הלל אומרים-
כלה נאה וחסודה.
כיצד צריך לברך את הכלה שרוקדין בפניה? בית שמאי אומרים: לתאר את הכלה לפי איך שהיא נראית באמת, ובית הלל אומרים שרים לה- כלה נאה וחסודה.
אמרו בית שמאי לבית הלל: ואם הייתה מכוערת, אומרים שהיא נאה וחסודה?! הרי התורה ציוותה אותנו מדבר שקר תרחק! ענו להם בית הלל: לדבריכם אדם שקנה משהו בשוק, יגידו לו שזה יפה או מכוער? בית שמאי עונים: שזה יפה. מכאן אמרו חכמים לעולם תהא חוות דעתו של אדם נימוסית ורגישה לבריות.

אפשר לראות שבית הלל מנצחים בויכוח את בית שמאי בכך שהם טוענים שמותר לשקר בשביל לעשות חסד עם אנשים ולא לגרום להם להתבאס.
אני חושב שניתן לראות מגמה בפסיקותיהם של בית הלל שהם מתנהגים בדרך ארץ ומעדיפים זאת על האמת המוחלטת ואולי על פי זה יצאה בת קול שהכריעה שההלכה כמותם:"אמר רבי אבא אמר שמואל: שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים- הלכה כמותינו, והללו אומרים- הלכה כמותינו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל.
מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן?
מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהם.
למרות שהם (בית הלל) חשבו שדעתם יותר נכונה ובידם האמת, העדיפו את הדרך ארץ ותמיד ציינו את הדעה המוטעית לטענתם ולא עוד שגם אמרו אותה לפניהם! ועל כן ההלכה שמציינת את הדרך שבה אנשים צריכים לנהוג נפסקה לא בגלל שהאמת נמצאת אצל בית הלל אלא מפני שהחסד נמצא אצלם.

צריך להעדיף את החסד על פי האמת המוחלטת כי אנו צריכים למדוד את מעשינו כטובים וכפחות טובים כל הזמן כדעת בית הלל :" הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה."

"יהי רצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי".

פרסם כתבה »