zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: בעין הפרשה- "כי תבוא"

תמונת מגזין בעין הפרשה- "כי תבוא" פורסם על ידי קול צופיך
בתאריך 15/9/2011
בכתבה זו צפו 1130 גולשים
נכתב במקור על-ידי הרב מרדכי גרינברג

 

יצא בתאריך יז אלול התשע"א, 16/9/11

תורה ודרך ארץ - שבירת הלוחות בדורנו
הרב מרדכי גרינברג


הרב מרדכי גרינברג הוא ראש ישיבת כרם ביבנה.

"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה". לדעת הכלי יקר, הביטוי "וירשתה וישבת בה" מופיע במקרא רק פעמיים, כאן ובפרשת המלך. בפרשת המלך מופיע הביטוי משום שאחר ישיבה וירושה ישמן ישראל ויבעט וע"כ ישאל לו מלך ככל הגויים. וכן כאן, אחר ירושה וישיבה עלולים לחשוב שהארץ באה להם בירושה מאבותיהם וישכחו את מקור הנתינה, ע"כ מדגיש הכתוב, "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה", ורק מתוך נתינתו אתה יורשה. וע"כ הבא ביכורים והתודה "כי באתי אל הארץ וכו' אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו", ולא מכוחנו ועוצם ידינו באה לנו.

מאז ומתמיד ההשתקעות במאכל ובמשתה והשובע, הם הגורמים למרידה בה'. וכך נאמר במדרש: " 'וישמן ישורון ויבעט' - לפי שובען - מורדים . וכן אתה מוצא באנשי דור המבול , שלא מרדו בקב"ה אלא מתוך מאכל ומשתה ומתוך שלוה, וכן מצינו באנשי המגדל שלא מרדו בקב"ה אלא מתוך שלוה, וכן מצינו באנשי סדום וכו', וכן אתה מוצא באנשי דור המדבר וכו'. א"ל הקב"ה למשה, אמור להם לישראל, כשאתם נכנסים לארץ, אי אתם מורדים אלא מתוך אכילה ושתיה ומתוך שלוה וכו'. וכן אתה מוצא בעשרת השבטים , שלא גלו אלא מתוך מאכל ומשתה ושלוה, שנא' "השוכבים על מיטות שן השותים במזרקי יין, לכן עתה יגלו בראש גולים". וכן אתה מוצא לימות המשיח שאין עתידין למרוד אלא מתוך אכילה ושתיה שנא' 'וישמן ישורון ויבעט, ויטוש אלוק עשאו'.

ד"א 'שמנת עבית כשית', אלו ג' דורות שלפני ימות המשיח, שנא' 'ותמלא ארצו כסף וזהב, אין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים, אין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו ישתחו".(ספרי דברים שיח)

הרי לנו ג' שלבים בהדרדרות המוסרית של ימות המשיח. בתחילה הארץ מלאה כסף וזהב. בשלב השני הארץ מלאה סוסים ומרכבות, מכוניות ושאר מוצרי מותרות. ואז בא השלב השלישי הגרוע מכל - הארץ מלאה באלילים. ואלו אלילים מצויים בימינו, בימות המשיח? הכסף והזהב! וכן נאמר שם בהמשך הנבואה, "ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי זהבו ". הכסף והזהב הפכו לאלילים

מדרש זה עמד לנגד עיניו של הרב קוק זצ"ל, כשכתב לאדר"ת חותנו: "אגלה אוזן הדר"ג מר שיחי', אע"ג דמהסתם לא חדת היא לו, דמיסתפינא מהך דספרי [למרות שמן הסתם הדבר אינו חדש לו, שמפחדים ממה שכתוב בספרי:] - האזינו ותמלא ארצו וגו', והוא בסמך על הפסוק שמנת עבית וגו', שהוא ג' דורות לפני ביאת משיח. ואדוני יבין מחשבתי, ומ"מ יעשה הקב"ה למען שמו ויקרב קץ ישעו ונשגב ה' לבדו במהרה בקרוב". הרב זצ"ל שיתף את חותנו בחששו מפני השפע החומרי והנהנתנות, ובפחד שאלו יקלקלו את הדור.

כשניתחו חז"ל את שורשי החטאים שגרמו לגלות, אמרו שבית ראשון חרב מפני עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אך בית שני "שמכירים אנו שהם עמלים בתורה וזהירים במעשרות, מפני מה גלו? מפני שאוהבים את הממון ושונאים איש את רעהו " (תוספתא סוף מנחות). לכאורה, לא תמיד יש בהכרח ניגוד בין שני דברים כך שכשאדם אוהב דבר אחד הוא שונא דבר שני. אלא שבמקרה הזה - הדברים מחוייבים. מי שאוהב את הממון הוא אנוכי, וממילא אינו יכול להתחבר עם אחר, שכן אחרים תמיד מפריעים לו למלא את סיפוקו. חז"ל רמזו על כך כשדרשו "ולתאוה יבקש נפרד - זה לוט". לוט שהיה בעל תאוה, עד כי נכשל בבנותיו, היה אגואיסט, וממילא אינו יכול להתחבר עם אברהם. " הפרד נא מעלי, ויפרדו איש מעל אחיו", רק בת בתו, רות, שהיתה בעלת חסד, דבקה בנעמי.

על דברי התוספתא הנ"ל הוסיף הנצי"ב מולאז'ין בפ' דברים "וזה היה אהבת הבצע בבית שני, ועדין הוא מרקד בינינו ". וכן כתב הרב קוק זצ"ל בס' אורות, כשהמדרש הנ"ל משמש רקע לדבריו.

"מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בא"י ובישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא, השלוה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. השאיפה לאידאלים נישאים וקדושים תחדל , וממילא ירד הרוח וישקע... הצורך למרידה זו, היא הנטיה לצד החומריות, שמוכרחת להולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכללות האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. וזו הנטיה כשתולד, תדרך בזעם ותחולל סופות, והם הם חבלי משיח, אשר יבסמו את העולם כולו ע"י מכאוביהם" (אורות התחיה מד).

לזאת נתכוון הרב קוק כשכתב את הפתגם שלו לחודש תמוז: "בכל דור עבודת עגל בזהב תסבב שברון לוחות העדות". אמנם יצה"ר של ע"ז נתבטל ע"י אנשי כנה"ג, אך עבודת עגל הזהב , הסגידה לכסף - נשארה, והיא הגורמת לשברון כל אידאל בישראל בכל הדורות.

כשהארץ מתרוקנת מיושביה, כששש-מאות אלף ישראלים עזבו בחדש האחרון את הארץ, מבינים מדוע כל רעיון ואידאל הופך להיות "פוסט" בתקופתינו, ג' דורות לפני ביאת המשיח, ואנו מצפים לסיום הנבואה "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא".

 


 
 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה