zofim.org.il
  
 


 


שלב רביעי- קידום ערכים צופיים בטיול

"הצופה אוהב את החי והצומח" נאמר  במידות הצופה. אהבת החי והצומח, אהבת הארץ בכלל,
נובעת בעיקר מהכרת הארץ והבנת הארץ.
נושא זה חשוב לנו בהקשר רחב יותר.


כגוף מחנך ישנה חשיבות בהקניית ידע כללי על ארצנו בכלל ועל אזור הטיול בפרט.

הכרות עם הטבע והסביבה מזמן לנו מפגש עם מגוון רחב של תחומים.
מומלץ לצאת לטיול ההכנה עם טבלת מצאי שאותו ממלאים במהלך הטיול
ולאחר מכן ניתן לבנות על בסיס המצאי שבשטח את ההדרכה.

 

*שימו לב - תוכן דף זה בצרוף נספחים נמצא זמין להורדה בתחתית דף זה

 

 

לפני כתיבת תכנית ההדרכה לטיול, נרכז את הערכים המובילים בטבלה הבאה
ונשאל את עצמינו כיצד נוכל להוביל כל מטרה לקראת הטיול
(בפעולות, שיחות אישיות, טיול ההכנה...),
וכיצד נביא אותם לידי ביטוי בטיול עצמו
 
 
מטרות
דרכי יישום לפני הטיול
דרכי יישום בטיול
 
מטרות הנובעות משיקוף המצב
גיבוש הקבוצה
חלוקה לועדות מעורבות
פעילות של דינמיקה חברתית, מסלול מאתגר, בישול על מדורות
 
 
 
 
 
 
מטרות הנובעות מהתוכנית השנתית של השבט ו/או מערכי התנועה (לדוגמא: הכרת הארץ)
הכרות עם הנגב
פעולת הכנה לטיול בדגש מאפייני הנגב
תחנת פתיחה לטיול בסגנון "מבוא נגב" (ראה נספח), שילוב קטעי קריאה בנושא המדבר ודיון לגבי "הפרחת השממה" וחזון בן גוריון – בעד/נגד.
 
 
 
 
 
 
 

 

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  tripcenter4.doc (38 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »