zofim.org.il
  
 


 

 

שלב ראשון - חיבור לתוכנית השנתית
 
במהלך כל השנה, אנו פועלים מתוך חזון ותוכנית שנתית ברורה. הטיול מהווה, בכל שלב בשנה,
חלק מהתהליך ועלינו לוודא כי הוא אכן מחובר רעיונית לתוכנית השנתית.
חשוב לבצע שלב זה לפני ביצוע שיקוף המצב וזאת על מנת להמשיך להוביל את הרעיון שאליו אנו
רוצים להגיע ולא לסטות למענה המיידי שהקבוצה צריכה.
 
ניתן לקחת את המטרות מהתוכנית השנתית (ניתן גם לקרוא להן מטרות-על) ולחלקן למספר מישורים:
 
a     רמה רעיונית: מגדירה תפיסה כוללנית.
a      רמה קוגניטיבית: מגדירה ידיעה והבנה.
a    רמה ריגושית: מגדירה תחושות וחוויות נדרשות.
a     רמה ערכית: מגדירה עמדות ותפיסות לגיבוש.
a     רמת מיומנויות: מגדירה יכולות ביצוע נדרשות.
 
יעד / מישור מהתוכנית השנתית
רמה רעיונית (הגדרה כללית)
רמה קוגניטיבית (ידיעה והבנה)
רמה ריגושית (תחושות)
רמה ערכית (עמדות)
רמת מיומנויות (יכולות ביצוע)
פיתוח הערך "ציונות" בקרב החניכים
החניך ייחשף לערך ציונות ויגבש את עמדתו מהי ציונות בשבילו בשנות ה-2000
החניך ילמד וגדיר את המושג "ציונות"
החניך יסייר במספר אתרים הקשורים למושג ציונות
החניך יגדיר את הערך "ציונות" בשבילו בשנות ה-2000
החניך יפתח חשיבה ביקורתית לגבי מונחים שונים

שימו לב: תוכן דף זה נמצא זמין להורדה בתחתית דף זה 

 

 

 

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  tripcenter1.doc (69 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »