zofim.org.il
  
 


 

 

 

בעקבות פרסומים שהופיעו לאחרונה באמצעי התקשורת בנוגע לאירועים התנהגותיים חריגים בקורס הדרכה הנהגתי שהתקיים בצפון, מצאנו לנכון לפנות אליכם אישית, ולהביא לידיעתכם את הפעולות ודרך ההתמודדות שאנו נוקטים בהקשר זה. 
ביום שבת, 1 אוגוסט 2009, בשעות הבוקר דווח למדריכים של הנהגת תל אביב יפו כי מספר חניכים התנהגו בצורה שאינה הולמת. בעקבות המקרים שאירעו בקורס ההדרכה, תנועת הצופים הפסיקה את הקורס במתכונתו המתוכננת והחלה בבדיקה מקיפה ופרטנית באשר להיקף המעשים. 
על פי בדיקה שנערכה על יד תנועת הצופים מדובר במעשים חריגים שדורשים מאיתנו כתנועה טיפול משמעתי וחינוכי מעמיק. אנו רואים את המקרים הנ"ל כמעשים שלא יעשו ושאינם מקובלים בתנועת הצופים.
תנועת הצופים מטפלת בנושא בעזרת אנשי מקצוע המלווים את צוותי ההנהגה וההדרכה המסורים שלה. התנועה מפיקה לקחים מתאימים בכל הדרגים, ונוקטת צעדים משמעתיים וחינוכיים כדי למגר את התופעה. כל חקירה או בדיקה שתתקיים בעניין מצד גורם כלשהו תזכה לשיתוף פעולה מלא מצד תנועת הצופים.  
הורים מוזמנים לפנות למרכזי השבטים וראשי השבטים בכל פנייה ושאלה, בעת הזו אנו מבקשים מכם להירתם למען התנועה מתוך הכרה בחשיבותה ובתרומתה לחברה בישראל. הבעת האמון מצדכם חשובה להמשך העשייה החינוכית ולהפקת הלקחים ממקרים אלו.
הקורסים התנועתיים העתידיים של התנועה יתקיימו תוך שימת דגש על הלקחים החינוכיים הנובעים מהאירועים האחרונים.
 
 
רותם יואלי                                                                אלי בן יוסף
מזכ"ל תנועת הצופים                                                     יו"ר תנועת הצופים

 

 

 

 

פרסם כתבה »