zofim.org.il
  
 


 

 

ארבעה ערכים מרכזיים מובילים את תנועת הצופים בעשייה היום יומית, אלו הם ערכים העומדים מעל לכל דבר אחר ומהווים עמודי היסוד של האידיאולוגיה בתנועת הצופים העבריים בישראל ואלו הם:

א. מעורבות חברתית

נכונות של הפרט והקבוצה לפעול מתוך תחושה של אחריות ליצירת חברה טובה יותר. אם על ידי אזרחות פעילה ו/או התנדבות לטובת החברה והקהילה.

ב. רב תרבותיות

חשיבות הייחודיות של תרבויות שונות במיוחד בישראל כמדינה קולטת עלייה והטרוגנית באוכלוסייתה, ועל כל אדם להבין שניתן להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהות תרבותית ולנוע בחופשיות ביניהם.

ג. דמוקרטיה

כתפיסת עולם המאמינה שהחברים בצופים בפרט ובמדינה ובכל תחומי החיים בכלל שותפים בקביעת המדיניות בראש ובראשונה על ידי בחירות. כל זאת ללא תלות במוצא, מין, גזע, דת וכיוצא באלו.

ד. זהות יהודית

זהות הינה מרכיב אישיות חשוב באדם, כך כתנועת נוער ציונית בישראל נבקש להעמיק את הקשר עם אורח החיים ומושגים בסיסיים בדת היהודית וביניהם: מעגל החיים, סמלים, ארון הספרים היהודי, ערכים, חגים ומועדים.

 

 

 

פרסם כתבה »