zofim.org.il
  
 


 
משלחת ארצות הברית
חץ  דף קשר הורים, מרכזים, בית ספר 2018 דף הבית » משלחת ארצות הברית »דף קשר הורים, מרכזים, בית ספר 2018

 דף קשר הורים, מרכזים, בית ספר- משלחת 2018

על מנת שהמידע הרלוונטי יגיע גם אל הוריכם ואל המרכזים הבגורים שלכם 

ושנוכל לשמור איתם על קשר,


יש למלא את כל הפרטים המצוינים בטופס:

שם משפחה (חניך המשלחת)*
שם החניך
שם פרטי (חניך המשלחת)*
שם החניך
הנהגה ושבט*
טלפון בבית*
שם האב*
מס' פלאפון אב*
אי-מייל אב*
שם האם*
מס' פלאפון אם*
אי-מייל אם*
שם המרכז/ת הבוגר/ת*
כתובת המייל של המרכז/ת הבוגר/ת*
מספר טלפון מרכז/ת בוגר/ת*
שם ראש השבט*
כתובת המייל של ראש השבט*
מספר טלפון של ראש השבט*
שם בית הספר*
כתובת בית הספר*
מס’ טלפון בי"ס*
שם מנהל/ת בי"ס*
כתובת המייל של מנהל/ת בי"ס*