zofim.org.il
  
 


 
שבט ניצני הנגב
חץ  הגש פעילות מיוחדת דף הבית » שבט ניצני הנגב »הגש פעילות מיוחדת

שם המפעל*
יום*
חודש*
כמה ימים אורך המפעל*
האם המפעל דורש אוכל?
לא, הפעילות לא דורשת. כן, החניכים מביאים מהבית. כן, על-ידי קניה מרוכזת.
כמות המשתתפים*
כולל מדריכים
המפעל מתקיים בין השעות*
האם מדליקים אש?
כן לא
שם האחראי*
טלפון ליצירת קשר*
דוא״ל ליצירת קשר*
תקציר של פרטי המפעל ומיקומו*
שם הבוגר*
טלפון ליצירת קשר*